Waarom alleen herpositioneren de vakbond kan redden

basic1-114_user_man Redactie IVRM

Vakbonden komen de laatste tijd negatief in het nieuws. Het ledenaantal loopt terug en in cao-onderhandelingen worden ze buitenspel gezet. Alleen herpositioneren biedt nog redding. Weg met de reputatie van zeurpiet, op naar een profiel van baken op de arbeidsmarkt.

18 oktober 2018 – Het opkomen voor de belangen van à werkenden en het onder de aandacht brengen van het brede pallet aan producten en diensten bieden aanknopingspunten om te bouwen aan een toekomstbestendige reputatie.

Oproep tegenpool

Werkgeversvereniging AWVN brak onlangs nog een lans voor vakbonden. Zij pleitte ervoor dat werkgevers zich moeten inspannen om de leegloop van de vakbeweging tegen te gaan. Dit met als doel een serieuze en professionele gesprekspartner voor werkgevers te hebben, die als onafhankelijke tegenpartij het draagvlak voor cao’s kan borgen. Dat een werkgeversvereniging moet opkomen voor de belangen van de vakbond is een veeg teken. Toch toont het ook het potentiële bestaansrecht van vakorganisaties aan.

Negatief imago

Hoe komt zo’n noodzakelijk instituut aan zo’n negatief imago? Doordat vakbonden vasthouden aan traditionele arbeidsverhoudingen die voor steeds minder werkenden van toepassing zijn. Daardoor neemt de relevantie van vakbonden af. Steeds vaker stellen ze zich op als spuit elf, waardoor ze alleen negatief in het nieuws komen.

“Vakbonden moeten bouwen aan een positief frame om hun bestaansrecht te borgen”

Bijvoorbeeld bij een staking, zoals bij AkzoNobel, bij traditionele cao-onderhandelingen (zoals de FNV met de hoogste looneis in dertig jaar) en tegenwoordig ook als ze juist niet meer aan de cao-tafel zitten, zoals eerder dit jaar bij de distributiemedewerkers van supermarktketen Jumbo. Het beeld van overbodigheid dringt zich op: vakbonden zeuren, stellen irreële eisen of zijn überhaupt niet meer relevant. Terwijl vakbonden juist in het leven zijn geroepen om werknemers te verenigen en op te komen voor hun belangen. Ze moeten dus bouwen aan een positief frame om hun bestaansrecht te borgen.

Herpositioneren loont

Om het tij te keren, moet de vakbond zichzelf opnieuw uitvinden en zich herpositioneren. Accepteer de flexibilisering van de arbeidsmarkt in plaats van vechten tegen de bierkaai. Maak jezelf onderdeel van de oplossing in plaats van problemen aan te kaarten als gevolg van onomkeerbare maatschappelijke ontwikkelingen. Zo kan een vakbond niet alleen opkomen voor de belangen van werknemers in loondienst wanneer de hoogte van het salaris in het geding is, maar juist opkomen voor de belangen van à werkenden. En bovendien structureel toegevoegde waarde bieden voor de (nieuwe) achterban, waardoor je blijvend relevant bent.

“Opkomen voor de belangen van alle werkenden vraagt om een andere mindset”

Dit laatste kan door het brede pallet aan producten en diensten consequent onder de aandacht van werkend Nederland te brengen, zoals (het nut van) de rechtsbijstandverzekering en financieel advies voor minima. Opkomen voor de belangen van alle werkenden vraagt om een andere mindset. Kijk niet langer naar de contractvorm (verhouding werkgever-werknemer), maar stel de te verrichten werkzaamheden centraal (verhouding opdrachtgever-opdrachtnemer). Ga bijvoorbeeld allianties aan met ZZP Nederland en de ABU. Laat zien dat jij de partij bent die weet hoe werken altijd lonend is, in welke vorm iemand ook actief is op de arbeidsmarkt.

Roer om

Alleen door het roer 180º om te gooien kan een vakbond bouwen aan een toekomstbestendige reputatie. Wil je zelf bouwen aan de positionering van je organisatie? Wil je weten hoe wij over reputatie denken? Neem contact met ons op.

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden