Zorg om reputatie zorginstellingen

basic1-114_user_man Remon Vonk

Om relevant te blijven voor patiënten, cliënten en andere stakeholders, moeten zorginstellingen hun reputatiewaarde verhogen.

14 oktober 2021 – De betekenis van de reputatie van zorginstellingen wint snel aan belang. De druk op zorginstellingen neemt toe. Onder andere door marktwerking in de zorg, het tekort aan personeel, de noodzaak tot specialisatie en door digitalisering.

Corona en uitdagingen

Zorginstellingen hebben het in de coronaperiode behoorlijk voor de kiezen gekregen. Nu corona bij ons dagelijks leven hoort, moeten zorginstellingen bedenken hoe zij hun activiteiten coronaproof voortzetten en of gebouwen moeten worden aangepast. Denk bijvoorbeeld aan ventilatie. Niet alleen voor patiënten/cliënten, maar juist ook voor het eigen personeel. Zeker als een zorginstelling zich specialiseert in bepaalde disciplines. Hoe om te gaan met de beschikbare arbeidskrachten in de regio, zodat de zorginstelling haar voortbestaan verzekert? En hoe jezelf te profileren, zodat de reputatiewaarde en daarmee de aantrekkelijkheid van de zorginstelling wordt verhoogd? Dat zijn de uitdagingen waar zorginstellingen vandaag én morgen mee te maken hebben.

Speelveld

Zorginstellingen zitten in een complex speelveld, waarbij de aanbodzijde niet direct door de vraagzijde wordt vergoed. Zorgverzekeraars spelen een cruciale rol in de besteding van het beschikbare zorgbudget. De coronacrisis voegde daar nog een extra dimensie aan toe. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stemde er onlangs mee in dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen afspraken mogen maken over financiële steun in 2021 om ingrijpende gevolgen van de coronapandemie te voorkomen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie voor Universitair Medische Centra (NFU) hadden de ACM om een reactie gevraagd of deze afspraken passen binnen de mededingingsregels. De afspraken zorgen voor continuïteit van het zorgaanbod voor huidige en toekomstige patiënten/cliënten tijdens en na de pandemie. Voor zorginstellingen is het zaak om met al deze stakeholders op goede voet te leven, zodat hun bestaansrecht is geborgd.

Patiënt versus zorgprofessional

De patiënt/cliënt is degene waarvoor zorgprofessionals dagelijks hun bed uitkomen. Deze gedrevenheid en dienstbaarheid is een groot goed dat behouden moet blijven. Toch is er een tekort aan zorgprofessionals in bijna alle zorgberoepen. Wat dit gegeven extra pijnlijk maakt, is dat veel jonge, afgestudeerde zorgprofessionals na drie jaar afhaken en niet meer terugkeren in de sector. Neem daarbij de noodzaak tot verdere specialisatie van ziekenhuizen door de vergoedingenstructuur en een giftige cocktail is gemengd. Om de ondercapaciteit te ondervangen voor een optimale bezettingsgraad, is samenwerking in de regio een uitkomst. Zorgmedewerkers kunnen worden gedeeld om de ergste nood te ledigen. Maar voor je specialisatie wil je juist dat zorgprofessionals bewust voor jouw zorginstelling kiezen. Werkgeverschap is een cruciale reputatiefactor die hierbij het verschil kan maken. De zorginstelling kan haar reputatiewaarde onder zorgprofessionals verhogen, door enerzijds het bestaande personeel te waarderen en anderzijds door bij de profilering de zorgprofessionals in te zetten.

Digitalisering

Naast goed werkgeverschap en specialisatie in het (post-)coronatijdperk zijn er nog een aantal maatschappelijke thema’s die de aandacht eisen van de zorgbestuurder. De belangrijkste daarvan is digitalisering. Steeds meer processen en communicatie verlopen digitaal. De gevaren daarvan zijn evident: datalekken, DDoS-aanvallen en ransomware (gijzelsoftware) liggen op de loer. De zorginstelling moet zich hiertegen wapenen. Zowel preventief, als wanneer er echt een issue is. De mogelijke reputatieschade is groot als men niet adequaat acteert op een cyberdreiging. Maar digitalisering kent ook oneindig veel mogelijkheden. Denk aan het monitoren van patiënten op afstand (bijvoorbeeld via 5G). Maar ook aan het delen van patiëntinformatie met andere zorginstellingen en -professionals, zonder daarbij die data te verplaatsen waardoor de eigenaarschapsdiscussie in de kiem wordt gesmoord. De kansen en bedreigingen van digitalisering moeten niet alleen worden herkend en erkend, maar ook worden verankerd in het reputatiebeleid van zorginstellingen.

Reputatiewaarde creëren

Waar moet een zorginstelling mee beginnen om haar reputatiewaarde te verhogen? Door een reputatieonderzoek als nulmeting te doen, weet de zorginstelling hoe relevante stakeholders over de organisatie denken, wat men van haar verwacht en wat de huidige reputatiewaarde is. Vervolgens formuleert de zorginstelling op basis van de uitkomsten van het reputatieonderzoek, een reputatiestrategie en een actieplan. Dit plan bevat actiepunten op de vijf reputatiefactoren, te weten: prestaties, leiderschap, maatschappelijke relevantie, werkomgeving en wendbaarheid. De zorginstelling kan vervolgens bijvoorbeeld inspelen op maatschappelijke vraagstukken, een stem nemen in het publieke debat, maar ook in contact treden met lokale, regionale en landelijke stakeholders. In welke mate hangt af van de verwachtingen van stakeholders en de eigen ambities.

Zorgpaper

Op zoek naar nog meer informatie wat jouw zorginstelling kan doen om de reputatie te verbeteren? Download dan vandaag nog onze zorgpaper.

  • Alles op deze site mag eindeloos gedeeld en gebruikt worden